Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Adatkezelési tájékoztató

Szimetrik Építőipari Kft.,mint Adatkezelőezúton tájékoztatja ügyfeleit, weboldalának látogatóit (továbbiakban Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a GDPR elvei szerint jár el. A szabályzatának mindenkor hatályos teljes változata az Adatkezelőnél ismerhető meg. Az Adatkezelő a szabályzat időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az Adatkezelő megnevezése: Szimetrik Építőipari Kft. Cím: Győr Váci M. u. 60/b

Elérhetőség: mail címe: kokas.tamas@szimetrik.hu telefon:info@szimetrik.hu

Honlap: www.szimetrik.hu

Közös adatkezelők:

SZIMETRIK TEAM Bt 9011 Győr, Váci út 60. B. ép.

Kokas Gergely  06 70267-10-31 kokas.gergely@szimetrik.hu

SZIMETRIK PLAN Bt 9011 Győr, Váci Mihály út 60. B. ép.

Kokas Tamás 06 20221-44-39 kokas.tamas@szimetrik.hu

SZIMETRIK CREDIT Bt 9011 Győr, Váci út 60. B. ép.

Kokas Péter 06 20337-15-54 kokas.peter@szimetrik.hu

SZIMETRIK KONCEPT Bt 9011 Győr, Korona utca 56.

Kokas Péterné 06 20358-34-15 kokas.peterne@szimetrik.hu

REGIO GENERAL Kft 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1.
Kokas Péter 06 20337-15-54 kokas.peter@szimetrik.hu

SYMBOL INVEST KFT 9011 Győr, Váci M. utca 60. A. ép.

Kokas Péter 06 20337-15-54 kokas.peter@szimetrik.hu

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

 • 2011. évi CXII törvény az információs Önrendelkezési jogról és az info szabadságról 
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok :

 • oSzemélyes adat akkor kezelhető, ha szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, jogi kötelezettség teljesítéséhez kell, jogos érdek fűződik hozzá, hozzájáruláson alapul (létfontosságú érdek (biztonság, életvédelem))
 • Az Adatkezelő az érintettek adatait: 
  • Üzleti célból szerződés teljesítéssel előkészítéssel összefüggésben kezeli

Az adatkezelés célja:a regisztráció alapján: ajánlatkérés, megrendelés, reklamációhoz kapcsolódó  adatkezelés

 • Az e-mailen (honlapon) való kapcsolat felvételével az igénybe vevő, mint szolgáltatást megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megismerte, és elfogadta, a hozzájáruló nyilatkozatát megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
 • Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont alkalmazásával üzenetet vagy e-mailt küld. 
 • Kezelt adatkör:név, telefonszám, e-mail cím, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb (nem kért) adatok. 
 • Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolat felvételének biztosítása az Adatkezelővel, információ kérés szolgáltatással kapcsolatban, panaszkezelés.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával, az adatkezelési tájékoztató megismerése után az elfogadó jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztató egy linken elérhető. 
 • Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük. Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
 • Címzettek:akik betekinthetnek ezen adatokba hiba elhárítás esetén:

Az internetes szolgáltatások működtetéséhez: az elektronikus levelezés szolgáltatást és tárhely szolgáltatást vesz igénybe az Adatkezelő a MAXER HOSTING Információ-technológiaiKft.-nél  Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24. Telefonszám: +3612579913 E-mail: info@maxer.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Fejes Annamária.

 • Az adatkezelő személyes adatot harmadik országba nem továbbít.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: a tájékoztatási, hozzáférési jog, a helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz való jog és az adathordozáshoz való jog melyet az Adatkezelő és Adatfeldolgozó biztosít. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő elérhetőségén lehet érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében.

Hozzáférésbiztosítása: - milyen adatokat kezelünk,  milyen célból, meddig kezeljük; - kik kaphatják meg azokat; - EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái; - ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg; - automatizált döntéshozatal ténye, a profilalkotás, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei; -az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban

Helyesbítés:Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés:Ön kérheti a személyes adatainak törlését, ha:  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük  -visszavonja az adatkezelésre vonatkozó  hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja - tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre  - a személyes adatokat jogellenesen kezeltük - a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat  - közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő.

Korlátozás:Az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ha nem pontosak az adatok, jogellenes az adatkezelés, Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (a jogos érdekünk megállapításáig).

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatait, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön kérésre megkaphatja.   

 Adatok hordozhatósága:  joga van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja,  ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Tiltakozás:Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.  

Profilalkotás:Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

Az Érintettnek joga van, hogy az őt érintő adatvédelmi incidensről tájékoztatást kapjon.

Jogérvényesítés: 

Az Ön jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. Jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz (NAIH-hoz) fordulhat. 

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti a törvényi kereteket. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.  A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat Infotv.VI. Fejezete szerint. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Érdekmérlegelési teszt

SZIMETRIK Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

9011 Győr, Váci M. utca 60. B.

Vagyonvédelmi külső kamera rendszer

Az érintett terület címe:9011 Győr, Váci Mihály utca 60/a

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Vagyonvédelem, jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása 

gdpr 47 preambulum szerint

AZ ADATKEZELÉS MEGHATÁROZÁSA

Vagyonvédelmikamera rendszer üzemeltetése

A rögzítés célja, a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. 

A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelő jogos érdeke

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap
2005. évi CXXXIII törvény „személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól”

AZ ADATKEZELÉS MEGHATÁROZÁSA

A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Alakfelvétel (kép)

 

A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Közvetlenül az érintettről

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az ellenőrzés jegyzőkönyve lezárását követő 5 évig

Ptk. 6:22 általános elévülési idő jogvita esetére

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Elektronikusan rögzített felvétel a kameráról

A felvétel ellenőrzése, incidens esetén

AZ ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGE

Nagy értékű gépek eszközök, építési anyagok tárolása (szerződés meghatározott időre való teljesítéséhez szükségesek) vagyonvédelme.

Amennyiben létezik, adatkezeléssel nem, vagy kisebb mértékben járó megoldás, az élvez elsőbbséget az érintett személyes adatainak kezelésével szemben.

GYERMEK ADATAINAK KEZELÉSE TÖRTÉNIK-E?

NEM

A 16. évesnél fiatalabb gyermekek jogai és szabadságai különös védelemben részesülnek a GDPR hatálya alatt, ezért az ő személyes adataik jogos érdekre hivatkozással alacsonyabb valószínűséggel kezelhetők jogszerűen. Be kell kérni az Érintett hozzájáruló nyilatkozatát: 14 év alatt: törvényes képviselő;14-16 év között: törvényes képviselő és a gyermek; 16 év felett az Érintett

KÜLÖNLEGES ADATKEZELÉSE SZÜKSÉGES-E?

NEM

Különleges személyes adatok kezelésére a 9. cikkben meghatározott körülmények szerint kerülhet sor.

AZ ÉRINTETT ÉS AZ ADATKEZELŐ ÉRDEKEINEK AZONOSÍTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA

LÉTEZIK-E MÁS MEGOLDÁS A CÉL ELÉRÉSÉRE

A körülmények szerint, a védelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el

 

ÉRINTETTI JOGOK

Tájékoztatás, törlés, tiltakozás

A rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

AZ ÉRINTETT ÉS ADATKEZELŐ MILYEN KAPCSOLATBAN VAN?

Foglalkoztatott,  ügyfél, szállító munkatársa

 

AZ ÉRINTETT SZÁMÍTHATOTT-E AZ ADATKEZELÉSRE

Piktogram jelzi a kamerákat és tájékoztató van kifüggesztve

Minél nagyobb mértékben számíthatott az érintett adatainak az adott jogos érdekből történő kezelésére, annál valószínűbb az adatkezelés jogszerűsége

AZ ÉRINTETT MEGKAPTA-E A TÁJÉKOZTATÁST

Tájékoztató kamera rendszer üzemeltetéséről alapján

Az érintetteknek a GDPR 13. vagy 14. cikke szerinti tartalmú tájékoztatást megkapta

AZ ÉRINTETT ÉLHET-E AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGAIVAL

A felvétel rögzítésétől számított tíz napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával az Érintett kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

 

MEGALAPOZÓ KÖRÜLMÉNY

A megrendelővel, mint harmadik féllel kötött szerződés időben, jó minőségben való teljesítésének veszélyeztetése

Iroda, és raktár betörés, és nagy értékű lopás 2008 

Iroda, és raktár betörés, és lopás 2010

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTOSÍTÉKAI

A felvételek nem kerülnek folyamatos ellenőrzésre, csak abban az esetben, ha a körülmények indokolják. Kizárólag a Kft. vezető és csakis a megfelelő célból férnek hozzá.

A felvételek kb. 30 naponként felülíródnak, úgy hogy azok többé nem  nyerhetők vissza

például: adatminimalizálás, anonimizáció, technikai és szervezési intézkedések, beépített adatvédelem elvének alkalmazása, átláthatóság biztosítása, több lépcsős azonosítás, opt-out lehetőség biztosítása az adatkezelés vonatkozásában.

tájékoztatáson túl, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő kiadása, profilalkotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg.

MEGÁLLAPÍTÁSOK, DÖNTÉS

AZ ÉRINTETT ÉRDEKEI

személyes jogait biztosítani kell, tájékoztatni kell

a kamera felvételeit, csak indokolt esetben, megalapozott gyanú esetén, csak az arra jogosultak tekinthetik meg; az Adatkezelő megteszi a biztonsági intézkedéseket az adott felvételek védelmében

Az általános tájékoztatáson túlmenően a konkrét ellenőrzést megelőzően is tájékoztatni kell az érintettet (ha ismert) ellenőrzés kapcsán

AZ ADATKEZELŐ ÉRDEKEI

vagyonvédelem, gazdasági érdek

Megrendelői szerződés  időben,  jó minőségben való teljesítésének veszélyeztetése, anyagi hátrány keletkezhet ez az Adatkezelő gazdasági helyzetét veszélyezteti.
munkafolyamatok folyamatosságának biztosítása

AZ ÉRINTETT ÉS AZADATKEZELŐ ÉRDEKEI EGYENSÚLYBAN VANNAK? 

Az Adatkezelő érdekének érvényesítése nem korlátozza aránytalanul az Érintett érdekeit 

A Szimetrik Kft. vezetősége az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, továbbá az esemény helyszínén jól látható figyelmeztető jelzéseket (piktogramok) is elhelyezett.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

A személyes adat kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára.

Az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak. Az Adatkezelő jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit.